Thành Phố San Jose Tuyên Dương CSTV Cội Nguồn

Written by: Super User
Hits: 4

Tại buổi lễ kỷ niệm 20 Năm Văn Học Cội Nguồn vào lúc 6 giờ chiều ngày 1 tháng 11 - 2015 tại nhà hàng Phú Lâm, LS Nguyễn Tâm, Nghị viên, đại diện Ông Thị Truởng Sam Liccardo và Hội đồng TP San Jose trao tặng Ban Điều Hành Cội Nguồn bằng Tuyên Dương về thành tựu đóng góp và phát huy nền văn hóa đa dạng phong phú bằng phong tục và truyền thống Văn Hóa Việt Nam.

 

Nhà văn Song Nhị thay mặt ban điều hành Cội Nguồn và ban biên tập tạp chí Nguồn nhận bằng tuyên dương.

(Nội dung bằng tuyên dương. Có bản dịch Việt ngữ kèm sau bản Anh văn):

 

City of San Jose

 

COMMENDATION

 

WHEREAS :  Thi Van Coi Nguon, an arts and cultural nonprofit organization was established 22 years ago in San Jose to promote Vietnamese traditional literature, arts, poetry, and culture; and

 

WHERAS : Thi Van Coi Nguon has received worldwide recognition and contribution from hundreds of writers, poets, and artists around the world, and has published over 60 books and 57 issues of Nguon Magazine; and

 

WHEREAS :  Thi Van Coi Nguon, through its publications and cultural events, has contributed to the rich cultural diversity in San José; and

 

NOW THEREFORE, I, Sam Liccardo, Mayor of the City of San José, together with Councilmember Tam Nguyen, Councilmember Manh Nguyen and our colleagures on the City Council, on this 1st day of November 2015, do hereby recognize and commend

 

THI VAN COI NGUON

 

For 22 years of enhancing and enriching the people of the city of San José  with the customs and traditions of the Vietnamese Culture.

 

            Signature                                            Signature

The Honerable Sam Liccardo                    Tam Nguyen, Councilmember                                     

            Signature                                            Signature

Manh Nguyen, Councilmember                           Toni Taber, City Clerk

 

 

 

 

Thành Phố San Jose

 

BẰNG TUYÊN DƯƠNG

 

XÉT RẰNG :  Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn, một tổ chức văn hóa nghệ thuật bất vụ lợi, được thành lập cách đây 22 năm tại San Jose nhằm phát huy văn chương, nghệ thuật, thi ca và văn hóa truyền thống Việt Nam; và

 

 

 

LS Nguyễn Tâm, Nghị Viên, Đại Diện ông Thị Trưởng SAM LICCARDO

TRAO TẶNG BẰNG TUYÊN DƯƠNG CHO CSTV CỘI NGUỒN.

 

 

XÉT RẰNG :  Cơ Sở Thi Văn Cội Nguổn đã được hằng trăm nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ khắp nơi trên thế giới công nhận và đóng góp sáng tác của mình. Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn đồng thời đã cho xuất bản trên 60 tác phẩm và 57 số Tạp Chí Nguồn; và

 

XÉT RẰNG :  Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn, thông qua các hoạt động văn học, phát hành sách báo cũng như tổ chức các buổi sinh hoạt văn hóa, đã góp phần vào việc phát huy nền văn hóa đa dạng phong phú tại San José; và

 

DO ĐÓ, Nay - Tôi, Sam Liccardo, Thị Trưởng Thành Phố San José, cùng với Nghị Viên Nguyễn Tâm, Nghị Viên Nguyễn Mạnh và các cộng sự của chúng tôi trong Hội Đồng Thành Phố, vào ngày 1 tháng 11 năm 2015, đồng công nhận và tuyên dương

 

THI VĂN CỘI NGUỒN

 

22 năm thăng tiến và nâng cao nét đẹp của dân chúng thành phố San Jose bằng phong tục và truyền thống Văn Hóa Việt Nam. 

           Ký tên                                      Ký tên

Thị Trưởng Sam Liccardo                         Tam Nguyen, Nghị Viên                

           Ký tên                                   Ký tên 

Manh Nguyen, Nghị Viên                   Toni Taber, Thư Ký Thành Phố